Parki Krajobrazowe

utworzony w 1983 r. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda Huta. Do najcenniejszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubnym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe charakteryzujące się ogromnym bogactwem flory i fauny. ...

utworzony w 1979 roku Celem ochrony parku jest zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska ze szczególnym uwzględnieniem interesujących biocenoz zboczy doliny Wisły, wąwozów i skarp lessowych z licznie występującymi gatunkami rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych objęto szczególną ochroną tworząc rezerwaty „Krowia Wyspa”, „Skarpa Dobrska”, „Łęg na Kępie”. ...

utworzony w 1990 r. Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych. Położone na północ od Lublina Lasy Kozłowieckie są dużym kompleksem leśnym, cennym ze względu na duże zróżnicowanie drzewostanu i fragmenty o składzie zbliżonym do naturalnego. Wśród flory na szczególną uwagę zasługują gatunki chronione np. wawrzynek wilcze łyko, lilia złoto głów czy podkolan biały. ...

utworzony w 1988 roku Park położony jest na obszarze najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, przekraczających 350 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Wapielnia koło Ulowa – 385m n.p.m. Ponad 60% powierzchni Parku zajmują lasy, z przewagą sosny. Występują tu również bory jodłowe, buczyna karpacka, olsy, a także cenne torfowiska i roślinność kserotermiczna. Najcenniejsze zbiorowiska leśne objęto ochroną w ramach rezerwatów „Św. Roch” oraz „Zarośle”. ...

utworzony w 1990 roku Celem ochrony parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem urozmaiconej rzeźby lessowej Wyniosłości Giełczewskiej oraz cennych fragmentów ocalałych powierzchni dawnych puszcz pokrywających znaczną część Wyżyny Lubelskiej. Szczególnie cenne kompleksy leśne objęto ochroną tworząc rezerwaty „Chmiel”, „Olszanka” i „Las Królewski”. ...

utworzony w 1990 roku Park utworzono w celu ochrony zachowanej w naturalnym stanie doliny rzeki Wieprz z meandrami, zakolami i starorzeczami oraz liczne położone w jej obrębie rozległe obszary podmokłe, wilgotne łąki, torfowiska. ...

utworzony w 1984 roku Został utworzony w celu zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce - Puszczy Solskiej, ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do wschodniej granicy Państwa. W lasach dominuje sosna domieszką kompleksów jodłowych. Wśród nich zachowały się fragmenty lasu o charakterze puszczy. ...

utworzony w 1994 roku Obejmuje fragment doliny dolnego Bugu od Terespola do rzeki Tocznej oraz duże kompleksy leśne położone na wysoczyznach polodowcowych. Długość Parku w linii prostej wynosi 65 km, przeciętna szerokość części wschodniej, położonej w woj. lubelskim wynosi 3-5 km. Najbardziej cennymi pod względem przyrodniczym zbiorowiskami są nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolowe. Szczególnie cenne jest występowanie storczyka kukuczki kapturkowatej - gatunku posiadającego w Polsce tylko kilkanaście stanowisk, zaliczanego do zagrożonych wyginięciem. ...

utworzony w 1990 roku Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie” został utworzony w celu zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów jeziornych i torfowiskowych. Od wschodu sąsiaduje z Poleskim Parkiem Narodowym i jego otuliną. Na zbiorowiskach torfowiskowych występują rzadkie gatunki roślin: brzoza niska, wierzba lapońska czy storczyk szerokolistny. Na szczególną uwagę wśród fauny zasługuje występujący tutaj żółw błotny. ...

utworzony w 1988 roku Położony jest na terenie Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Reprezentuje nizinny typ krajobrazu. Rzeźbę terenu kształtują niewysokie wzniesienia do 320 m n.p.m., równiny, wydmy, liczne bagna i torfowiska. Dominującym elementem są lasy, stanowią ok. 85% powierzchni. Osobliwością geologiczną parku są progi tektoniczne wyraźnie widoczne jako malownicze niewielkie wodospady na rzekach Tanew i Sopot. Można je podziwiać w rezerwatach krajobrazowych "Czartowe Pole" i "Nad Tanwią". W czystych potokach parku żyją pstrągi potokowe oraz lipienie. W ...